ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
Takhliprachasan School

 

S _41017376


        โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  ตั้งอยู่เลขที่ 110  หมู่ 1 ตำบลตาคลี  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  60140  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  โทรศัพท์ 0-5626-2369  โทรสาร 0-5626-1158   มีเนื้อที่ 53  ไร่  2 งาน 58  ตารางวา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยแต่แรกอาศัยศาลาวัดสว่างวงษ์เป็นอาคารเรียน ต่อมาย้ายมาก่อตั้ง ณ ที่ทำการปัจจุบัน  โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1- ม.ศ. 3)   ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (13-13-13)   และมัธยมศึกษาตอนปลาย (10-9-9)  67  ห้องเรียน  นับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  มีนักเรียนจำนวน  3,054  คน  ครู 128  คน บุคลากรอื่นๆ  35  คน  อยู่ในเขตชุมชน   ซึ่งประชาชนในเขตตำบลตาคลี  อำเภอตาคลี และจังหวัดใกล้เคียง ให้การยอมรับมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกๆ ปี  จนทำให้โรงเรียนได้ถูกจัดให้อยู่กลุ่มโรงเรียนยอดนิยมหนึ่งใน 362  โรงเรียนของประเทศ เป็นอันดับสองของจังหวัด  และเป็นอันดับหนึ่งของเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
          ปัจจุบัน มีอาคารเรียนถาวร 5  หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง  โรงฝึกงาน 3  หลัง  บ้านพักครู 6  หลัง  บ้านพักภารโรง 1 หลัง  เรือนแถวที่พักภารโรง 1 หลัง  อาคารเก็บพัสดุ 1 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 8  หลัง  อาคารหอสมุด  และศาลาเรือนไทย

 


 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

mm

พระพุทธวิชชาศากยมุนี


 


ปรัชญาของโรงเรียน

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา

บัญฑิตย่อมฝึกตน

 


 

 


คำขวัญประจำโรงเรียน

tt

 


 

อักษรย่อ


ต.ป.

 


 

 สีประจำโรงเรียน

TP

สีเทา   หมายถึง   สีของนักปราชญ์ผู้สติปัญญาเป็นเลิศ ฉลาดรอบรู้ มีเหตุผล มีความสุภาพ สุขุม เยือกเย็น

สีแดง หมายถึง   ความองอาจ กล้าหาญ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมีน้ำใจ เสียสละ เข็มแข็งและอดทน


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:03 น.)