โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

25580625pic