พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม จริยธรรม

2558-01-30pic