ทิศทางการจัดการศึกษา

ทิศทางการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำด้านวิชาการ มีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล"

นิยามศัพท์

ผู้นำด้านวิชาการ หมายถึง มีความความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีทักษะในการคิดและทักษะชีวิต
มีความเป็นไทย หมายถึง มีค่านิยม 12 ประการ
ก้าวไกลสู่มาตรฐานมาตรฐานสากล หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 


ค่านิยมองค์กร

"มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการศึกษา"

 


อัตลักษณ์

"นักเรียน  รัก  เรียนรู้"

 


 

เอกลักษณ์

"มีจิตสำนึก  รัก  ต.ป.  รักษ์สิ่งแวดล้อม"

 


 

 

พันธกิจ

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีศักยภาพเป็นพลโลก

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมขอ'ภาคีเครือข่าย

4. พัฒนาการใช้ ICT ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สู่สังคมโลก

            เป้าประสงค์

                1. นักเรียนมีคุณธรรม มีสำนึกความเป็นไทย มีศักยภาพระดับสากล

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์ มาตรฐานสากล

3. มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้ ICT และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารร่วมกับภาคีเครือข่าย

4. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามภาวการณ์ของโลก

กลยุทธ์โรงเรียน

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและรู้เท่าทันภาวการณ์โลก

3. ขยายโอกาสทางการศึกษา

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
r-order
r-1order
r-v-01
r-v-03
r-v-02
r-v-04
r-001
ขณะนี้มีผู้ชมเว็บไซต์
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday266
mod_vvisit_counterYesterday189
mod_vvisit_counterThis week674
mod_vvisit_counterLast week1728
mod_vvisit_counterThis month6771
mod_vvisit_counterLast month15325
mod_vvisit_counterAll days687814

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 18.208.187.169
,
Today: ต.ค. 21, 2019