ทิศทางการจัดการศึกษา

ทิศทางการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านวิชาการ มีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล

นิยามศัพท์

ผู้นำด้านวิชาการ หมายถึง มีความความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีทักษะในการคิดและทักษะชีวิต
มีความเป็นไทย หมายถึง มีค่านิยม 12 ประการ
ก้าวไกลสู่มาตรฐานมาตรฐานสากล หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 


ค่านิยมองค์กร

 

1. มุ่งมั่นจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย    

2. มุ่งเน้นการนำคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการจัดการศึกษา

3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT          

4. ดำเนินการโดยใช้ระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการกระจายอำนาจ

5. เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับองค์กร


 


อัตลักษณ์

"นักเรียน  รัก  เรียนรู้"

 


 

เอกลักษณ์

"มีจิตสำนึก  รัก  ต.ป.  รักษ์สิ่งแวดล้อม"

 


 พันธกิจ

1.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพความเป็นพลโลก

2.ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดี มีความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยระบบคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

4.พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการอย่างมืออาชีพ

6.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับศักยภาพนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน และใช้บริบทชุมชนและท้องถิ่น

            เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีความเป็นผู้นำด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีศักยภาพเป็นพลโลก

2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีค่านิยมที่ดี มีความเป็นไทย

3. ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างมืออาชีพ

5. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์โรงเรียน

1. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีศักยภาพความเป็นพลโลก

2. ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นไทย

3. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

4. พัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ


 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
r-order
r-1order
r-v-01
r-v-03
r-v-02
r-v-04
r-มาตรการ
r-หลกสตรสถานศกษา
r-001
ขณะนี้มีผู้ชมเว็บไซต์
เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday356
mod_vvisit_counterYesterday414
mod_vvisit_counterThis week1556
mod_vvisit_counterLast week2960
mod_vvisit_counterThis month4516
mod_vvisit_counterLast month9408
mod_vvisit_counterAll days704907

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 18.207.255.49
,
Today: ธ.ค. 11, 2019