.

ยินดีต้อนรับ..............สู่เว็บไซต์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ตารางสอน 
ตารางสอน
 

 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
Takhliprachasan  School

          โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  ตั้งอยู่เลขที่ 110  หมู่ 1 ตำบลตาคลี  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  60140  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  โทรศัพท์ 0-5626-2369  โทรสาร 0-5626-1158   มีเนื้อที่ 53  ไร่  2 งาน 58  ตารางวา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยแต่แรกอาศัยศาลาวัดสว่างวงษ์เป็นอาคารเรียน ต่อมาย้ายมาก่อตั้ง ณ ที่ทำการปัจจุบัน  โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1- ม.ศ. 3)   ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (13-13-13)   และมัธยมศึกษาตอนปลาย (10-9-9)  67  ห้องเรียน  นับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  มีนักเรียนจำนวน  3,054  คน  ครู 130  คน บุคลากรอื่นๆ  35  คน  อยู่ในเขตชุมชน   ซึ่งประชาชนในเขตตำบลตาคลี  อำเภอตาคลี และจังหวัดใกล้เคียง ให้การยอมรับมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกๆ ปี  จนทำให้โรงเรียนได้ถูกจัดให้อยู่กลุ่มโรงเรียนยอดนิยมหนึ่ง  ใน 362  โรงเรียนของประเทศ เป็นอันดับสองของจังหวัด  และเป็นอันดับหนึ่งของเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
          ปัจจุบัน มีอาคารเรียนถาวร 4  หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง  โรงฝึกงาน 3  หลัง  บ้านพักครู 6  หลัง  บ้านพักภารโรง 1 หลัง  เรือนแถวที่พักภารโรง 1 หลัง  อาคารเก็บพัสดุ 1 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 8  หลัง  อาคารหอสมุด  และศาลาเรือนไทย

__________________________________________________________________

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธวิชชาศากยมุนี

__________________________________________________________________

 ปรัชญาของโรงเรียน
อตฺตานํ ทมยนฺ ปณฺฑิตา
บัญฑิตย่อมฝึกตน

__________________________________________________________________

คำขวัญประจำโรงเรียน

__________________________________________________________________

อักษรย่อ
ต.ป.

__________________________________________________________________

สีประจำโรงเรียน

__________________________________________________________________

                     สีเทา   หมายถึง     สีของนักปราชญ์ผู้สติปัญญาเป็นเลิศ  ฉลาดรอบรู้ มีเหตุผล  
                                                         มีความสุภาพ  สุขุมเยือกเย็น
                      สีแดง  หมายถึง     ความองอาจ  กล้าหาญ  กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมีน้ำใจ เสียสละ  
                                                         เข็มแข็งและอดทน

 

 
 
นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มีนาคม 2558
 
นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีใด ?
เดินเท้า
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนตัว
รถยนต์โดยสาร
ผู้ปกครองขับรถมาส่ง
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.167.175.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 236,332
 
: โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต42
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
Tel : 056262369
Email : a_suriya@hotmail.com