อินเตอร์เน็ต (Internet)  

    เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งรวมเอาเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมากต่อเชื่อม

ภายใต้มาตรฐานเดียวกันจนเป็น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทำให้ทั่วโลกเชื่อมโยงกันเป็น

เครือข่ายเดียวกันได้ในแพลตฟอร์มของ เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web)

ลักษณะของเวิล์ด ไวด์ เว็บ (World Wide Web)

        เวิล์ด ไวด์ เว็บ (World Wide Web – www) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า เว็บ (web) เป็นอินเตอร์เน็ต

ชนิดหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบของกราฟิกและมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยข้อความ (Text) ภาพ(Graphic)

เสียง (Sound)และ ภาพเคลื่อนไหว (Movie)เป็นต้นผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าไปในเว็บได้ง่ายและจะ

ได้รับข้อมูลครบถ้วนปัจจุบัน ถ้าพูดถึงอินเตอร์เน็ตคนทั่วไปจะเข้าใจว่าหมายถึงเว็บทั้งที่จริงแล้ว

เว็บเป็นส่วนหนึ่งของอินเตอร์เน็ตเท่า นั้น

เว็บไซต์ (Website) และเว็บเพจ (Webpage)

         เอกสารหรือส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ในเว็บ เรียกว่า เว็บเพจ (Webpage) หมายถึงเอกสาร

หนึ่งหน้าการใช้เว็บก็คือการเปิดอ่านหรือเปิดใช้เว็บแต่ละหน้านั่นเอง เว็บเพจอาจสร้างขึ้นด้วยภาษา

คอมพิวเตอร์เช่น HTML, ASP, PHP, JAVA ฯลฯเมื่อนำเว็บเพจหลาย ๆ หน้ามารวมกัน และระบุ

อยู่ในอินเตอร์เน็ตหรือ ยูอาร์แอล (UniformResource Locator –URL)ให้กับเว็บเพจกลุ่มนั้น

จะเรียกว่า เว็บไซต์(Web Site)เมื่อเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาจะพบกับหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งเรียกว่า

โฮมเพจ(Homepage)ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดและเป็นหน้าที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจและ

เว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บเบราเซอร์ (Web Browser)

         เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับเปิดเว็บเพจหรือ รับส่งข้อมูลตามที่

เครื่องลูกข่ายร้องขอเมื่อเราเปิดเข้าสู่อินเตอร์เน็ต เว็บเบราเซอร์ที่ได้รับความนิยมปัจจุบันมีหลาย

โปรแกรมเช่น Microsoft Internet Explorer (IE),Mozilla Firefox, และ Opera

ภาษา HTML

        ภาษา HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language เป็นภาษาที่ใช้สำหรับสร้าง

เว็บเพจ โดยจะได้รับการแปลหรือการแสดงผลโดยเว็บ เบราเซอร์ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งข้อความ

ภาพ และเสียงและภาพเคลื่อนไหวการสร้างเวบเพจด้วยภาษา HTMLใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

ทั่วไป เช่น Wordpad Notepad และ MS-word เป็นต้น โดยปกติจะนิยมใช้โปรแกรม Notepad

ซึ่งมาพร้อมกับปฏิบัติการวินโดวส์ ทำให้ใช้งานและแก้ไขงานสะดวกรูปแบบโครงสร้างภาษา HTML

ประกอบด้วย ส่วนเริ่มต้นของคำสั่ง เรียก Tag เปิด และส่วนจบของคำสั่ง เรียก Tag ปิด โดย Tag

ปิด จะมีเครื่องหมายSlash ( / ) ดังตัวอย่าง

  

        ภาษา HTML จึงมีโครงสร้างที่ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสร้างเวบเพจ และใช้งานร่วมกับ

โปรแกรมการสร้างเว็บเพจอื่นๆ เพื่อทำให้เว็บเพจสวยงามและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดเมนเนม (Domain Name)
   

     โดเมนเนม (Domain Name) หรือที่เข้าใจกันทั่วไป คือ ชื่อเรียกเว็บไซต์นั่นเองการจดทะเบียน

โดเมนเนมจึงเป็นการลงทะเบียนชื่อให้กับเว็บไซต์ของเราในโลกอินเตอร์เน็ตโดเมนเนมที่ขอจดทะเบียน

จะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่น และควรตั้งให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและ

บริการตลอดจนใช้คำง่าย ๆ ให้จำได้ เช่น sanook.com และ yahoo.com เป็นต้น


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์